Ryhmänpuheenvuoro talousartiokeskustelussa 24.11.2021

Pidi valtuuston kokouksessa Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron koskien talousarviota vuodelle 2022

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat, Kokoomuksen ryhmäpuheevuoro talousarviokäsittelyssä marraskuussa vuonna 2013  alkoi näin  “Talousarviossa vuodelle 2014 on pääpaino sanassa ARVIO. Niin monta meistä riippumatonta muuttujaa saattaa vielä vaikuttaa siihen, kuinka vuosi 2014 toteutuu.”Enpä voisi paremmin sanoa asiaa vuoden 2022 osalta!

Siitä huolimatta tänäkin vuonna kokoomuksen valtuustoryhmä tervehtii ilolla sitä, että käsittelyssämme on KASVUBUDJETTI vuodelle 2022 pitkään jatkuneesta koronatilanteesta huolimatta. Uutta maustetta talousarvioprosessissa aiheutti tänä vuonna tuleva sote-uudistus, jonka vaikutuksista kunnan kokonaistalouteen suunnitelmavuoden 2023 voimme toistaiseksi vain arvailla. Se mitä tiedämme on, että käsittelemme viimeistä kertaa Lempäälän valtuustossa hyvinvoinnin budjettia tällaisessa laajuudessa.

Tänäkin vuonna keväällä lautakunnat tekivät töitä ja pohtivat painotuksia ja panostuksia oman sektorinsa budjettiin. Monta tärkeää asiaa saatiin priorisoitua mukaan, mutta liian monta on edelleen liian vähällä huomiolla. Koronatilanne on aiheuttanut priorisoinnin muutoksia ja moni jo pidempään rahaa odottanut asia on jäänyt jälleen toteutumatta. Selvää kuitenkin on, että hämärästä tulevaisuuden ennustamisesta huolimatta tiedossamme on, että taloudessa meillä on entistäkin tärkeämpää löytää tasapaino tulojen ja menojen välillä. Liian suuren kuilun tekemiseen meillä ei yksinkertaisesti ole varaa. 

Lautakuntien pohdintojen jälkeen talousarviota on käsitellyt viranhaltijat ja kunnanhallitus parhaan tietonsa ja tasapainovaakansa mukaisesti. Helppoa ei ole ollut. Kokoomuksen valtuustoryhmä antaa täyden tukensa sille, että kohdistamme voimavarojamme ihmisten hyvinvointia edistäviin palveluihin. Tarkoitus on panostaa omaan palvelutuotantoon muun muassa terveyspalveluissa. Olemme varmoja, että nämä panostukset tulevat tarpeeseen. 

Hyvä puheenjohtaja,

Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa nostaa muutamia asioita talousarviossa esiin. Hyvinvoinnin palvelualueella tekemisen aikaa on jäljellä 13 kk ja tekemistä todella riittää. Kokoomus tervehtii ilolla panostuksia omaishoidontukiin, jotka näyttävät nyt olevan sillä tasolla, jossa niiden olisi pitänyt olla jo vuosia. Kannamme kuitenkin huolta henkilöstön jaksamisesta ja tämän vaikutuksista palveluiden tuottamiseen. Uupumus, uudistusten tuoma huoli ja jatkuva työkuormitus on lisännyt voimakkaasti sairauspoissaoloja. Tämä on kuormittanut entisestään muuta henkilökuntaa. Kaikesta tärkeästä työstä huolimatta työn määrä näkyy palveluiden saamisessa ja ilmapiirissä. Vaikka se kaikki on monin tavoin inhimillistä yksilön kannalta, ei se ole oikein asiakkaita kohtaan. 

Sivistyksen palvelualueella haluamme nostaa mukaan keskusteluun asianmukaiset opetustilat kaikkialla kunnassa. Tällä hetkellä näin ei aivan ole. Opetussuunnitelman mukaisesti opetusta kyllä voidaan järjestään, mutta useasta koulustamme puuttuu tällä hetkellä asianmukaiset sisäliikuntatilat. Puutteita on myös itse luokkatiloissa. Toivomme todella, että ensi vuoden aikana nämä puutteet korjataan parhaalla mahdollisella tavalla. Kuntavaalien alla käytiin laajaa keskustelua myös koulumatkarajoista. Kokoomus on aktiivisesti ollut edistämässä asiaa yhdessä muiden ryhmien kanssa. Tavoitteenamme on saada asiasta kattava selvitys ensi keväänä ja sen pohjalta lähteä valmistelemaan koulukyytien kilpailutusta esi-2 vuosiluokan oppilaiden osalta 3 km koulukyytirajan mukaisesti. Valmista olisi siis syyslukukaudella.Digitalisaatiossa Lempäälä on tällä kohtaa takamatkalla. Koneet ja laitteet uupuvat isolta osalta koululaisia, jos verrataan muihin seudun kuntiin. Tämä vaatisi isoja satojen tuhansien panostuksia tulevina vuosina lisää, jos tätä takamatkaa aiotaa kuroa. 

Viime vuoden talousarviokeskustelussa nostettiin esiin tonttivaranto ja kaavoitus. Siihen tänä vuonna tehty isoja toimia ja pientalotontteja onkin tulossa kaavoitukseen hyvä määrä. Tässä kohtaa valoa näkyy tontinmyyntitulojen osalta suunnitelmavuosille. Se toivottavasti auttaa meitä uudessa soten jälkeisessä kunnassa.

Sivistyksen ja yhdyskunnan palvelualueella on liikuntapaikkarakentaminen. Tässäkin kokouksessa käsitelty aloite tekojääradan saamiseksi Hakkariin etenee suunnitelmallisesti. Kokoomuksen tahtona on, että Hakkarin pölyävä hiekkakenttä voitaisiin jo ensi vuonna päällystää sellaisella tekonurmella, joka pystyisi palvelemaan nykyistä laajempaa käyttäjäkuntaa. Samaan syssyyn voidaan jäädytysputkittaa osa kenttää ja mahdollistaa tekojäällä luistelu jo syyskaudella. Liikkumattomuus maksaa ja lisätilaa myös tälle toiminnalle tarvitaan. Luistelukenttä on pakkastalvina ollut juuri tällaisessa toiminnassa. Tekojääradan avulla kausi pitenee ja liikkuminen lisääntyy!  

Arvoisa puheenjohtaja, 
Nostan vielä yhden asian ryhmäpuheenvuorostamme vuodelta 2013. “Myös kunnan kiinteistömassan hoitoon tulee jatkossa kiinnittää huomiota, nyt hoitamattomat kiinteistöt ovat tuoneet meille mittavan korjausvelan.Aikanaan hoidetut ilmastoinnin huollot ja korjaukset, lämpötilojen säädöt ja käyttöopastus poistaisivat kiinteistössä jatkuvasti esiin tulevat sisäilma- ja homeongelmat. Käsittääksemme tuon korjausvelan kasvun pysäyttämiseen tarvittaisiin noin 1 m€ lisäpanostus vuosittain. Ja korjausvelkahan kasvaa vuosittain, kun kun kunta itse lisää kiinteistömassaansa.”Se korjausvelka on kasvanut ja kasvanut, koska me emme asianmukaisesti ole edelleenkään hoitanut kuntoon. Kun kuntamme joka vuosi ansiokkaasti rakentaa ja paljon rakentaakin, on meidän aidosti pidettävä huolta myös rakennusten kunnosta. Viimeisten vuosien aikana on purettu Nurmen ja Kanavan koulu, täyssaneerauksessa on jo ollut Lempoisten ja Hakkarin koulut ja tulossa Sääksjärvenkoulu. Viimeisimmät selvitykset Säijästä kertovat purkamista. Kaikkialle on rakennettu lisää ja/tai sijoitettu erinäisiä lisärakennuksia. 

Valtuuston tehtävänä on linjata talouden suuret linjat. Tänäänkin valtuusto on kuitenkin jo ryhmien välissä linjannut myös yksityiskohtia, jotka ovat lautakunnan päätösvallassa. Näistä on ryhmienvälissä käyty keskustelua, koska tahtotila asioiden edistämisessä on ollut yhtenäinen näkemys. Tämä työ on ollut monella tapaa arvokasta ja poliittisesti myös tärkeää.

Arvoisa puheenjohtaja,
kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa kiittää viranhaltijoita, poliittisia ryhmiä, kunnan henkilöstöä ja kaikkia muita asianosaisia hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuotena talousarvion valmistelussa. Näyttää siltä, että Lempäälässä on jatkossakin hyvä asua ja yrittää. Yhdessä tehden tulee yleensä parasta!

Valtuustoaloite suojatien saamiseksi Virta-kampuksen bussipysäkin kohdalle

Jätin keskiviikkona 24.11 valtuuston kokouksessa aloitteen, joka koski suojatietä Virta-kampuksen bussipysäkin kohdalle mentäessä Valkeakosken suuntaan. Aloite sai kannustavan vastaanoton valtuustossa

VALTUUSTOALOITE

Suojatien saaminen Virta-kampuksen bussipysäkille

Virta-kampuksella opiskelee päivittäin lähes 850 opiskelijaa, joista suuri osa kulkee linja-autolla kouluun ja sieltä kotiin. Virta-kampuksen pysäkki Valkeakosken suuntaan on pimeässä kohdassa ja siitä ei ole olemassa virallista turvattua kulkureittiä valkeakoskentien toiselle puolelle, jossa sijaitsee kävelytie. Tiellä on 50 km/h nopeusrahoitus.

Vuosien varrella asiasta on käyty monenlaisia keskusteluja kunnan ja ELY-keskuksen toimesta. Aloitteellisia asiassa ovat vuoroin olleet niin Tampereen seudun ammattiopisto Tredu kuin Lempäälän lukio. Jälleen tänä syksynä asiasta on Virtakampuksella käyty keskustelua ja oltu yhteydessä eri tahoihin. Ongelma on tunnistettu ja sille on tarve tehdä jotain, ennen kuin onnettomuuksia tapahtuu. 

On selvää, että uusia suojateitä harkitaan tarkoin, Kuitenkin suojatie voidaan merkitä, jos se on osa luonnollista kulkureittiä ja suojatiellä on vähintään 200 jalankulkijaa vuorokaudessa. Suojatie voidaan harkinnan mukaan toteuttaa myös, jos suojatiellä on yli 100 käyttäjää vuorokaudessa, suojatietä käyttää noin 20 koululaista tai vanhusta päivittäin tai suojatiellä on 40 – 50 työikäistä käyttäjää päivittäin. Nämä kriteerit täyttyvät helposti, joka päivä.

Lempäälän kunta ja ELY-keskus saavat tienkäyttäjiltä varmasti paljon erilaisia kehitysehdotuksia. Kunnassamme on varmasti tiedossa monta paikkaa, jossa vaaratilanteita syntyy ei turvallisen tienylityksen vuoksi. Kunnon valaistus tai suojatien merkitseminen eivät voi olla asioita, joita vuosikausia pohditaan ja pähkitään. Siitäkin huolimatta, että rahat ovat tiukalla, on lasten ja nuorten turvallisuus kuitenkin tärkeää! Toimiin tulee kaikkien paikkojen osalta ryhdyttävä.

Me aloitteen allekirjoittaneet ehdotamme, että kunta ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin yhdessä ELY-keskuksen kanssa, jotta turvallinen koulutie liikennöidyn tien yli voidaan opiskelijoille turvata.

Aloitteen valmisteli Kokoomuksen valtuustoryhmä.

Lempäälässä 24.11.2021

Riina Aspila

Aloitteen allekirjoittu 35 valtuutettua.